Bestyrelsens beretning. Ordinær generalforsamling 21. marts 2017.

Udlejning af haver.
Alle haver var lejet ud i 2016. Der har været interesse for at leje haver fra nogle, der bor langt fra Hanstholm. Bestyrelsen har holdt fast ved, at man som hovedregel skal bo tættere på vores kolonihaver end andre haveforeninger, for at komme i betragtning til at leje en have.
Vand.
Det var oprindelig planen, at grave en ny vandledning ned i Rødkælkevej i 2016. Men dadet viste sig at derikke var vandspild i 2015 besluttede bestyrelsen at lade være med at forny ledningen i Rødkælkevej på nuværende tidspunkt.
Der har været et vandspild i 2016, men det skyldes primært et spil i forbindelse med åbningen for vandet i foråret. Der vil blive nedgravet en ny hovedbrønd på Tårnvej (ved Rødkælkevej). Også den vandledning, der ligger oven på jorden ved hovedbrønden, nedgraves inden der åbnes for vandet i år. Der er givet tilladelse til gravearbejderne.
El.
Bestyrelsen har i løbet af vinteren drøftet muligheden for at få el til haverne med Thy-Mors energi og Hanstholm Elteknik. Det viser sig, at der ikke kan opnås rabatordninger eller særlige tilslutningsaftaler med baggrund i havernes tætte beliggenhed, så der skal betales fuld tilslutningsafgift for hver enkelt have, hvis man er interesseret i el. Hanstholm Elteknik har lavet et overslag over de forventede udgifter for den enkelte have ved en tilslutning til el.
Vejene.
Solsortevej og Fasanvej fik et lag nyt grus i 2016. Rødkælkevej har klaret vinteren godt, så vi ser tiden an med hensyn til om den skal gruses i 2017.
Generalforsamlingen skal tage stilling til, om det skønnes nødvendigt med afspærringer for at begrænse færdslen i kolonihaveområdet. Der er tre forskellige forslag, som skal behandles.
Søndagsklubben.
Klubben var gennem hele 2016 godt besøgt.
Bestyrelsen vil gerne sende en stor tak til husforvalterne og deres hjælpere, der i løbet af sæsonen tog slæbet med at lave mad og skabe hyggelige rammer om et par timer hver søndag.
Brian Mikkelsen og Kirsten Vestergaard var husforvaltere det meste af sæsonen og Michael Klittenberg overtog hvervet de sidste par måneder af sæsonen. Han fortsætter i 2017.
Nye aktiviteter.
Der er som noget nyt lavet et program med aktiviteter i 2017. Det er bestyrelsens håb, at der vil blive bakket op om aktiviteterne. Se særskilt program, som er vedlagt.

Hanstholm, februar 2017
Bestyrelsen