Ordinær generalforsamling.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hanstholm Kolonihaveforening tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.30 i Hanstholmhallernes cafeteria.
Dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og 3 stemmetællere.
3. El i haverne?
Bestyrelsen foreslår, at det godkendes, at der må indlægges el i haverne, under følgende forudsætninger:
a. Den enkelte havelejer afregner selv tilslutningsafgiften for etablering af el, og afregner selv elforbruget med forsyningsselskabet.
b. Der må ikke sælges strøm mellem haverne.
c. Af hensyn til vejene og adgangen til haverne må der kun graves kabler ned i vejene i april måned hvert år. I 2017 dog i både april ogmaj. Bilag med priser fra Hanstholm El-teknik på etablering af elforsyning er vedlagt. Jonas Boesen fra Hanstholm El-teknik deltager i dette punkt.
4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Bilag
5. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget.Bilag.
6. Behandling af indkomne forslag om afspærring af veje.
a. Bestyrelsen foreslår, at der ikke laves nogen form for afspærring af vejene.
b. Brian og Svenning foreslår forlængelse af kædeafspærring på Fasanvej. Se bilag.
c. Brian foreslår, at der laves bomme ved alle vejene ved Tårnvej. Se bilag.
7. Fastsættelse af haveleje, vandafgift, depositum og kontingent for passive medlemmer. Bestyrelsen foreslår at alle takster og afgifter holdes uændret i 2017:
Haveleje 900 kr., vandafgift 50 kr. og 19 kr. pr m3, depositum 1000 kr. og kontingent for passive medlemmer 50 kr.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er Søren Rysgaard, Laila Hvas og Erik Holm. Alle er villige til genvalg. Nuværende suppleanter er Tine Petersen og Hoffi Magnusdottir.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Nuværende revisor Robert Larsen har solgt sin have, og kan ikke genvælges.
Nuværende revisorsuppleant er Helle Poulsen
10. Eventuelt.
NB. Af hensyn til kaffen vil vi bede om tilmelding til generalforsamlingen til formand Alfred Godiksen på mobil 21738078 eller kasserer Laila Hvas på mobil 51521840, . senest fredag den 17. marts 2017.
Venlig hilsen
Bestyrelsen